Ogłoszenie o zamówieniu – budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych

Numer ogłoszenia: 425324 – 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śremu , ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 28 30798, faks 61 28 30798.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacja.srem.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja pożytku publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych w miejscowości Śrem, przy ul. Dutkiewicza 8, będącej budynkiem wolnostojącym, w części jedno i w części trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Roboty budowlane obejmują – roboty konstrukcyjne w tym: fundamenty, stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja. Na parterze budynku znajdują się: – pomieszczenia zajęć terapeutycznych, – kuchnia z zapleczem (zmywalnia, magazyn), – ustęp dla osób niepełnosprawnych i ustęp z przedsionkiem, – część socjalna i biurowa, – pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. – przedsionek, holl, klatka schodowa, – korytarz – kotłownia. Na II i III kondygnacji: – pomieszczenia mieszkalne z łazienką – w każdym pokoju jedno osobowym jest powierzchnia powyżej 9m2, a w pokoju dwuosobowym powyżej 12m2. – kuchnia, – pralnia z suszarnią, – pomieszczenie gospodarcze, – klatka schodowa, – korytarze – w pokoju są szersze niż 1,20m, a korytarze główne 1,40m. Powierzchnia zabudowy obiektu – 283,8 m3, Powierzchnia użytkowa – 571,9 m3 Kubatura 2647,8 m3 Miejsce realizacji inwestycji: działki nr 1072/1; 448/3; w miejscowości Śrem gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie, w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługami. Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań archeologicznych podczas robót ziemnych związanych z budową budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące roboty instalacyjne : 1) instalacja elektryczna wewnętrzna, 2) instalacja odgromowa, 3) instalacja wodno-kanalizacyjna, 4) instalacja wentylacyjna i grawitacyjna, 5) instalacji centralnego ogrzewania (podłogowe, grzejnikowe), 6) instalacji gazowej, 7) instalacja kotłowni gazowej, 8.) instalacja solarów. Na terenie znajdują się instalacje wody, energii elektrycznej, i gazu – istniejące należy przystosować do zwiększonego poboru – oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej – wody opadowe zostaną odprowadzone na nieutwardzony teren własnej działki i do kanalizacji deszczowej komunalnej. Zamówienie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zazielenienie) w tym robót drogowych – projektuje się 4 miejsca parkingowe oraz w związku z tym przebudowę chodnika wzdłuż drogi przy ul. Dutkiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SIWZ: -projekty budowlane ( część tekstowa i rysunkowa), -przedmiary robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.12.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ, – wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. – wzór wykazu robót – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ, Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ, – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku, gdy w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za wymagane minimum spełnienia w/w warunku Zamawiający uznaje wykazanie, że Wykonawca dysponuje przynajmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, – instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji sanitarnych ( gazowych, wentylacyjnych ), – budowy dróg; potwierdzone przez Wykonawcę dodatkowym oświadczeniem w zakresie dot. uprawnień budowlanych tej osoby – załącznik nr 5 i 6 do SIWZ. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o – Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ, – opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 100.000,00 zł lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert, potwierdzającej wysokości min. 300.000,00 zł. posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 300.000,00 zł Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fundacja.srem.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

zalaczniki do SIWZ

Projekt Budowlany -1

Projekt Budowlany -2

Projekt Budowlany -3

Projekt Budowlany -4

Przedmiar – instalacja elektryczna i odgromowa

Przedmiar – wod. kan. i c.o.

Przedmiar – roboty budowlane

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.