Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamiesznonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 425324-2011 z dnia 2011-12-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Śrem
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych w miejscowości Śrem, przy ul. Dutkiewicza 8, będącej budynkiem wolnostojącym, w części jedno i w części trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia….
Termin składania ofert: 2011-12-30

Numer ogłoszenia: 427722 – 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 425324 – 2011 data 13.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śremu, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 28 30798, fax. 61 28 30798.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
• W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zazielenienie) w tym robót drogowych – projektuje się 4 miejsca parkingowe oraz w związku z tym przebudowę chodnika wzdłuż drogi przy ul. Dutkiewicza..
• W ogłoszeniu powinno być: wyżej zapisaną treść skreśla się..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
• W ogłoszeniu jest: – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku, gdy w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za wymagane minimum spełnienia w/w warunku Zamawiający uznaje wykazanie, że Wykonawca dysponuje przynajmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, – instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji sanitarnych ( gazowych, wentylacyjnych ), – budowy dróg; potwierdzone przez Wykonawcę dodatkowym oświadczeniem w zakresie dot. uprawnień budowlanych tej osoby – załącznik nr 5 i 6 do SIWZ..
• W ogłoszeniu powinno być: w zdaniu tym skreśla się słowa – budowy dróg..

zmiana tresci SIWZ

informacja o zmienie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.