Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Śremie, działające przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, rozpoczęło swoją dotyczczasową działalność dnia 01.12.2016r. na podstawie Statusu CIS na okres od 25.01.2016r. do 24.01.2021r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 15.03.2016r.

Dnia 27.01.2021r. Wojewoda Wielkopolski przedłużył działalność CIS przez nadanie Statusu CIS na okres od 25.01.2021r. do 24.01.2026r.

Do udziału w zajęciach uczestnicy kierowani są na podstawie skierowań z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. Są to osoby bezdomne, zamieszkujące w prowadzonych przez Fundację Schroniskach dla Bezdomnych oraz osoby długotrwale bezrobotne, które samodzielnie nie potrafią zaistnieć na rynku pracy.

Uczestnicy Centrum, za udział w zajęciach w ramach warsztatów, otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych – w okresie próbnym przez 1 miesiąc oraz w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych – w okresie uczestnictwa przez kolejne 11 miesięcy, z możliwością przedłużenia uczestnictwa na kolejne 6 miesięcy – łącznie uczestnictwo może trwać 18 miesięcy. Świadczenia integracyjne są refundowane w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie. Wszyscy uczestnicy objęci są przez Ośrodek Pomocy Społecznej ubezpieczeniem zdrowotnym oraz składkami społecznymi. Wraz ze świadczeniem integracyjnym, co miesiąc, otrzymują paczki żywnościowe w ramach zapewnienia uczestnikom posiłków oraz systematycznie wydawane są środki czystości.

W ramach reintegracji zawodowej prowadzone są dwa warsztaty:

1/ stolarsko – budowlany – rodzaj działalności: prace remontowo – wykończeniowe: wyrównywanie tynków, szpachlowanie, układanie płytek, podłóg (panele, wykładziny), malowanie, montaż drzwi, ościeżnic, tapetowanie, montaż ścianek i sufitów gipsowo-kartonowych, malowanie okien i drzwi, grzejników, montaż mebli, prace stolarskie, remont i naprawa używanych mebli,

2/ porządkowy – rodzaj działalności: sprzątanie, pomoc w utrzymaniu gospodarstwa domowego (dla klientów indywidualnych), utrzymanie czystości w pomieszczeniach CIS i innych w organizacji, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, odchwaszczanie ciągów pieszych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, utrzymanie estetyki parków i skwerów miejskich, prace porządkowe.

Uczestnictwo w CIS znacznie przyczynia się do wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości oraz zwiększenia motywacji do aktywności zawodowej i szukania pracy. Uczestnicy kształtują i wzmacniają nawyki pracy oraz dążenie do kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, aby własnym staraniem osiągnąć samodzielność ekonomiczną dzięki zatrudnieniu.

Uczestnicy CIS, w ramach reintegracji zawodowej, oprócz możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych w warsztatach CIS oraz u poszczególnych pracodawców, gdzie, po pozytywnie zakończonym programie CIS, uzyskują stałe zatrudnienie.

Centrum podejmuje działania w zakresie reintegracji społecznej, poprzez organizowanie licznych szkoleń wewnętrznych oraz wielu szkoleń i warsztatów prowadzonych w ramach współpracy z Fundacją BARKA oraz organizowanie spotkań na rzecz uczestników z kadrą prowadzącą CIS, które mają na celu naukę i poprawę zasad komunikacji oraz budowanie więzi interpersonalnych. Bardzo ważnym aspektem jest ciągłe udzielanie wsparcia uczestnikom CIS przez kadrę Centrum w zakresie wielu aspektów życia, poprzez doradztwo i rozmowy motywacyjne a także przez pomoc w m.in.:w tworzeniu pism do urzędów, sądów, kancelarii komorniczych, itp.

W kolejnych latach działalności, Centrum chce kontynuować podjęte zadania w zakresie programu Centrum Integracji Społecznej w ramach prowadzonych warsztatów, w związku z tym, podejmowane będą działania mające na celu otwarcie się na nowe możliwości rozwoju oraz wprowadzenie absolwentów CIS na rynek pracy.

 

 

 

Decyzja o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej dla Fundacji


wojewoda


wojewoda

Opinia wydana przez starostę Śremskiego dot. Centrum Integracji Społecznej

starostwo