ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Śrem, 19.12.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –

DOM  DLA BEZDOMNYCH

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dnia 19.12.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej treści :

Pytanie 1 :
Zgodnie z ustawą PZP oraz dotychczasowym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławcze, istotą oferty wspólnej jest możliwość sumowania potencjału nie tylko finansowego – cz. V ust. 1 pkt. 1.4 SIWZ, ale również w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP ). W związku z powyższym prosi się o potwierdzenie czy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych Wykonawców nie tylko do pkt. 1.4, ale również 1.2 i 1.3. ust. 1 cz. V SIWZ.
Zamawiający odpowiada :
W cz. V pkt. 3 SIWZ Zamawiający dokonał zapisu : „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych Wykonawców. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.” Zatem Zamawiający potwierdza stosowanie zasady art. 26 ust. 2b ustawy PZP do pkt. 1.2, 1.3, 1.4 ust. 1, cz. V SIWZ.

Pytanie 2 :
Zamawiający zażądał wykazu robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wyjaśniając jednocześnie, że są to roboty polegające na wykonaniu konstrukcji o wartości co najmniej 1 mln zł. każda. Czy w związku z powyższym wykonawca może wykazać wykonanie konstrukcji każdego budynku nie tylko mieszkalnego? Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem nie jest dopuszczalne żądanie wykonania identycznego budynku.

Zamawiający odpowiada :
Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uważa : wykonanie obiektów o podobnej konstrukcji i formie wraz z wykonaniem w nich kompletnych instalacji.

Pytanie 3 :
Zamawiający wskazał, że dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważniona do podpisania oferty. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczące oferty wspólnej lub podmiotów trzecich uczestniczących w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, potwierdzone są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez te podmioty a nie wykonawcę. W związku z powyższym prosi się o wyjaśnienie co do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących podmiotów wchodzących w skład konsorcjum oraz podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP
Zamawiający odpowiada :
Zgodnie z treścią § 6 ust. 2 rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) – W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich uczestniczących w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający wyjaśnia więc, że kopie dokumentów dotyczących podmiotów wchodzących w skład konsorcjum oraz podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub też przez te podmioty.

Pytanie 4:
Prosi się o wyjaśnienie, czy harmonogram robót (rzeczowo-finansowy), o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt. 1.14 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą czy tez dopiero na etapie zawierania umowy zgodnie z zapisem cz. XIV ust. 7 SIWZ.
Zamawiający odpowiada :
Harmonogram robót, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt. 1.14 SIWZ i który stanowi załącznik nr 1A do SIWZ, należy złożyć wraz z ofertą. Zgodnie zapisał w cz. IV SIWZ : Poszczególne etapy przedmiotu zamówienia będą realizowane zgodnie z harmonogramem robót (rzeczowo –finansowym), który będzie obejmował dwa etapy – załącznik nr 1A do SIWZ.
Ostateczny termin wykonania zamówienia : od dnia zawarcia umowy do
• dla etapu I – do dnia 15.11.2012 r.
• dla etapu II – do dnia 30.05.2013 r. (etap końcowy).
I etap obejmuje :
Stan surowy zamknięty budynku, z parterem z robotami wykończeniowymi z wyposażeniem w urządzenia sanitarne i elektryczne i przekazaniem parteru do eksploatacji.
II etap obejmuje :
Roboty wykończeniowe z wyposażeniem w urządzenia sanitarne i elektryczne I i II piętra budynku z przekazaniem do eksploatacji.
Wykonawca będzie wystawiał faktury po dokonaniu skutecznego odbioru poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, potwierdzającego prawidłową realizację robót, zgodnie z harmonogramem robót.
W związku z powyższym Zamawiający chce znać koszt poszczególnych etapów prac dotyczących przedmiotowego zamówienia.
Natomiast zapis cz. XIV ust. 7 w brzmieniu : Wykonawca najpóźniej do dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiących przedmiot umowy – oznacza, że zamawiający prosi aby Wykonawca, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przekazał SZCZEGÓŁOWY harmonogram prac, w którym wykaże jakie kolejne czynności składać będą się na etap I i II zadania, na które to zostaną wystawione faktury.

Pytanie 5 :
Prosi się o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego? W związku z zapisem w cz. XII ust. 1 SIWZ, że cena oferty jest ceną ryczałtową uważa się, że kosztorys ofertowy nie jest wymagany a przedmiar robót ma znaczenie tylko pomocnicze.
Zamawiający odpowiada :
Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Sporządzonego na podstawie przedmiarów robót.

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.