ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ cz 2

Śrem, 21.12.2011 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –

DOM  DLA BEZDOMNYCH

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dnia 19.12.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej  treści :

 

Pytanie 1 :

W celu umożliwienia prawidłowego sporządzenia oferty prosi się o uzupełnienie dokumentacji projektowej o :

a) rozwinięcie instalacji c.o.

b) schemat technologiczny kotłowni

c) szczegół montażu rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego

d) projekt instalacji ogrzewania podłogowego z wymiarami prowadzenia przewodu grzejnego w strefie przybrzeżnej i środkowej

e) szczegół montażu wkładu kominowego

Zamawiający odpowiada :

ad 1a. Rozwinięcie instalacji CO leży po stronie sporządzającego.
ad 1b. Schemat technologiczny kotłowni leży po stronie sporządzającego.
ad 1c. Szczegół montażu rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego leży po stronie

wykonawcy ( umiejscowienie praktyczne dla użytkownika).
ad 1d. Zamawiający prosi wykonać zgodnie z technologią montażu ogrzewania podłogowego.
ad 1e. Wkład kominowy skalkulować zgodnie z zaleceniami do typu pieca.

 

Pytanie 2 :

Brak schematu połączenia hydraulicznego kolektorów słonecznych. W projekcie występuje przykład opracowany przez producenta.

Zamawiający odpowiada :

Montaż kolektorów słonecznych Zamawiający prosi skalkulować zgodnie z technologią montażu danego typu.

 

Pytanie 3 :

Do instalacji solarnej zaprojektowano PE – Xc Kan-Therm która ma zastosowanie do wody zimnej ciepłej i instalacji c.o. oraz posiada maksymalną temp. Dopuszczalną 95 °C. Prosi się o dobranie rury odpowiadającej warunkom panującej w instalacji solarnej, gdzie temperatura czynnika osiąga wartość do 200 °C.

Zamawiający odpowiada :

Do instalacji solarnej prosi się skalkulować odpowiednią rurę do temperatury 200 °C.

 

Pytanie 4 :

W projekcie nie podano grubości izolacji pod instalację ogrzewania podłogowego – przyziemie.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć grubość izolacji na parterze 10 cm styropianu 3 cm ekran plus 6

cm wylewka betonowa, na piętrach tylko ekran 3 cm.

 

Pytanie 5 :

Długość pętli ogrzewania podłogowego przy założeniu (instrukcja montażu Kisan), że na 1m2 układamy 7mb rury grzejnej, nie powinna przekraczać 110-120mb bowiem woda wracająca będzie mocno schłodzona co ma zasadniczy wpływ na prawidłową pracę całego układu ogrzewania podłogowego.

Zamawiający odpowiada :

Proszę przyjąć zgodnie z technologią.

 

Pytanie 6 :

Prosi się o wyjaśnienie oznaczenia grzejnika „SAN.07.04”. Czy chodzi tu o grzejnik higieniczny?

Zamawiający odpowiada :

Prosi się zastosować grzejniki zgodnie z dokumentacją pkt. 5.3.2.

 

Pytanie 7 :

Zaprojektowany zasobnik ciepłej wody użytkowej biwalentny o pojemności 300dm3 jest niewystarczający przy zastosowaniu 6 kolektorów słonecznych. Kolektory będą w stanie stagnacji (brak odbioru ciepła) co powodować będzie degradacje płynu solarnego w wyniku przegrzewania i szybkie zużywanie się całej instalacji.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć 3 kolektory zgodnie z przedmiarami.

 

Pytanie 8 :

Prosi się o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ilości kolektorów słonecznych pomiędzy projektem a kosztorysem.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć 3 kolektory zgodnie z przedmiarami.

 

Pytanie 9 :

Czy kosztorys załączony do oferty ma być kosztorysem szczegółowym czy kosztorysem typu „Oferta”? Jeśli szczegółowy, prosi się o dołączenie przedmiaru szczegółowego oraz wykazu materiałów.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi załączyć  do oferty kosztorys ofertowy.

 

Pytanie 10 :

Prosi się o podanie w jakim standardzie należy wycenić brodziki i kabiny natryskowe oraz pozostałe wyposażenie sanitarne. Prosi się o uzupełnienie przedmiaru o kabiny natryskowe.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć średni standard np. typu firmy KOŁO.

 

Pytanie 11 :

Prosi się o sprecyzowanie ilości umywalek i syfonów do umywalek – niezgodność między projektem i przedmiarem.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć 19 kompletów umywalkowych wg projektu.

 

Pytanie 12 :

Czy w obiekcie nie przewidziano sanitariatów dla niepełnosprawnych ?

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć jeden sanitariat z zaprojektowanych na parterze jako

przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Pytanie 13 :

Czy w obiekcie nie przewidziano instalacji przeciwpożarowej?

Zamawiający odpowiada :

Nie przewidziano.

 

Pytanie 14 :

Prosi się o zweryfikowanie doboru pomp obiegowej c.o. oraz cyrkulacyjnej do c.w.u.,

ponieważ w projekcie występują dwie identyczne pompy Wilo Stratos 80/1-12.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć zgodnie z wyliczeniami w dokumentacji.

 

Pytanie 15 :

Prosi się o zweryfikowanie doboru naczynia zbiorczego do c.w.u.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi o skalkulowanie naczynia wzbiorczego do c.w.u. 25-30 decymetrów sześciennych.

 

Pytanie 16 :

Prosi się o uzupełnienie przedmiaru o naczynia wzbiorcze do c.o. V=80dm3, ma być otwarte tak jak jest dobrane w projekcie ?

Zamawiający odpowiada :

Dobrano naczynie przeponowe firmy Reflex 80 litrów.

 

Pytanie 17 :

Prosi się o uzupełnienie przedmiaru o pozycje zaworów bezpieczeństwa oraz czujnika zaniku wody w kotle, które występują w projekcie.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi o skalkulowanie zaworu bezpieczeństwa SYR 1915DN 1/2″ (nastawa 2,5 bar) oraz zawór zaniku wody w kotle SYR 933.1. oraz zawór bezpieczeństwa do zasobnika SYR 2115 DN 3/4 (nastawa 4 bary).

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.