ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM DLA BEZDOMNYCH.

 

Działając na podstawie art.7 ust.1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 04 stycznia 2012 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE :

 

Dnia 05 stycznia 2012 r. Wykonawca „POL-BUD” Ryszard Polnik, ul. J. Łukaszewicza 47, 62-060 Stęszew, poinformował Zamawiającego o zaniechaniu przez niego czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

Wnosząc informację Wykonawca zarzucił Zamawiającemu, że w toku badania i oceny ofert  naruszył on art. 91 ust. 1 ustawy PZP – nie wybierając najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert  określonym przez Zamawiającego w SIWZ, którym była cena ryczałtowa oferty oraz art. 26 ust. 4 ustawy PZP – nie wzywając Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, że oferowane przez niego roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Zamawiający uznał zasadność przekazanych wyżej informacji i w związku z tym działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy PZP  unieważnia dokonaną w dniu 04 stycznia 2012 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtarza w dniu 09 stycznia 2012 r. czynność oceny i wyboru ofert uwzględniając wyżej opisane okoliczności.

 

Podstawą działania Zamawiającego jest również obecna linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19.05.2005 r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1017/05, który stanowi, iż brak jest podstaw do odmówienia zamawiającemu prawa dokonania ponownej oceny ofert, gdy powziął on informację o bezprawności dokonanych przez siebie czynności. Przeciwny pogląd prowadziłby do sytuacji, w której świadomy bezprawności swych działań Zamawiający, zmuszony byłby do dokończenia postępowania i udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta – w świetle obowiązujących przepisów – nie była najkorzystniejsza. Dokonanie ponownej oceny ofert, uwzględniające ofertę uprzednio odrzuconą i unieważnienie tym samym pierwotnej oceny ofert po spełnieniu formalnych wymagań w zakresie poinformowania wszystkich wykonawców o przyczynach uzasadniających ponowną ocenę ofert i jej wynikach nie narusza ani fundamentalnej zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców ani zasady, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm.)  niniejszym informuję,  że w prowadzonym przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem z siedzibą w 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza  21,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert na:  „ Budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych”, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę  –

„POL-BUD” Ryszard Polnik, ul. J. Łukaszewicza 47, 62-060 Stęszew.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium –  cena 100%  – 100 pkt.

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu, nadto oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ, jest zgodna z ustawą PZP oraz uzyskała najwyższą ilość punktów spośród pozostałych ofert.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%

 

Razem pkt.

1

POL-BUD” Ryszard Polnik,ul. J. Łukaszewicza 47,62-060 Stęszew

 

 

100 pkt.

 

100 pkt.

2

Przedsiębiorstwo Budowlane „KONTRAKT”Pawlak, Wosiek Sp. jawna,Wilkowice, ul. Mórkowska 38,

64-115 Święciechowa

 

 

99,43 pkt.

 

99,43 pkt.

3

„FACH BUD”Zakład Ogólnobudowlany,Paweł Szymkowiak,

Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.

 

 

56,53 pkt.

56,53 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe, Stanisław Hadrzyński,
ul. Twardowska 2, 63-220 Kotlin.

 

74,91 pkt.

 

 

74,91 pkt.

 

5

Przedsiębiorstwo Budowlane„MHM PAECH”  Sp. z o.o.,ul. B. Chrobrego 20B,

64-400 Międzychód

 

 

80,73 pkt.

 

80,73 pkt.

6

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe„STANDARD”  Sp. z o.o.,
ul. Wł. Jagiełły 32,64-100 Leszno

 

 

92,88 pkt.

 

92,88 pkt.

7

Firma Remontowo – BudowlanaAdam Żak,Kłoda 16A/7, 64-130 Rydzyna

 

90,16 pkt.

 

90,16 pkt.

8

„RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o.,Masłowo, ul. Śląska 88 k/Rawicza,63-900 Rawicz

 

 

79,48 pkt.

 

79,48 pkt.

9

Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD”,Wojciech Jerzakowski,Skiereszewo 3a, 62-200 Gniezno

 

64,52 pkt.

 

64,52 pkt.

10

Przedsiębiorstwo Budowlane MICHALSKI  Sp. z o.o.,ul. Szczepanowskiego 25,64-100 Leszno

 

 

79,80 pkt.

 

79,80 pkt.

11

DUDKOWIAK”  – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego  Sp. jawna,
ul. Borowikowa 14,64-000 Leszno 

 

93,53 pkt.

93,53 pkt.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)  Zamawiający informuję,  że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)  Zamawiający informuję,  że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego Budowy budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla bezdomnych , zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.  2 ustawy PZP, w Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem.

 

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z  późn. zm)  na czynności ww. wymienione przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji w inny sposób niż określono to w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.