ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANE DO SIWZ cz 7

Śrem, 29.12.2011 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –

DOM  DLA BEZDOMNYCH

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dniu 22.12.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej  treści :

 

Pytanie 1 :

Dostarczona dokumentacja projektowa nie określa jednoznacznie sposobu pomadowania budynku. Przedmiary robót przyjmują wykonanie ław fundamentowych, natomiast w dokumentacji przyjęto posadowienie budynku na płycie żelbetowej. Opisano wykonanie ścian piwnic z bloczków betonowych M6, gdzie budynek nie jest podpiwniczony. Posadowienie płyty fundamentowej na głębokości – 1,70 m, natomiast w opisie ławy fundamentowe posadowione na rzędnej – 1,20m. Na przekroju budynku brak określenia tych elementów. Dokumentacja projektowa zawiera niejednoznaczne rozwiązania co uniemożliwia wycenę robót w formie ryczałtowej. Mając na względzie, iż przedmiar uszczegóławia dokumentację projektową określając zakres prac, który nie został określonych w dokumentacji wskazane jest przyjąć zasadę rozliczenia w formie kosztorysowej a nie ryczałtowej.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający informuje, że w odpowiedziach do SIWZ cz. 3 zamieścił informację iż  działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienia treść siwz w następujący sposób :

– anuluje się załącznik nr 9 do SIWZ konkretnie tj. przedmiar – roboty budowlane, a dodaje zastępując tym samym w/w – przedmiar – roboty budowlane – płyta fundamentowa,

odpowiadając tym samym na zadane pytanie i uszczegóławiając dokumentacje.

Nadto Zamawiający informuje, że w cz. III SIWZ dokonał zapisów:

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy.

Nie ujęte zadania w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót, należy skalkulować
wg indywidualnej wyceny i uwzględnić w cenie oferty.

A w cz. XII SIWZ  – Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za

wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane

z  wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje również, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy PZP , że jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania – termin o którym mowa upłynął 21.12.2011 r.

 

Pytanie 2 :

Prosi się o dopisanie w treści SIWZ i projekcie umowy nowego § określającego warunki dokonania zmian umowy:

– zmiana osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy a inne na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane;

– zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem potencjałem technicznym i osobowym;

– rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ;

– zmiana obowiązującej stawki VAT.

Zamawiający odpowiada :

Art. 144. ust. 1. Ustawy PZP brzmi : Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Po wejściu w życie tzw. „małej nowelizacji” z dnia 5 listopada 2009 roku Ustawy przepis art. 144 ustawodawca zmienił w ten sposób, że zakazuje się wyłącznie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca pozostawił  jednocześnie możliwość dokonywania zmian, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejsza zmiana została podyktowana dążeniem przez ustawodawcę do uelastycznienia i usprawnienia procesu udzielania zamówień publicznych, jak również koniecznością uwzględnienia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne są zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, jak również na wynik postępowania. Innymi słowy, coś co zaburzyłoby konkurencję na etapie postępowania, np. zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, terminów, płatności, tym bardziej jest niedopuszczalne w trakcie realizacji umowy.

W postanowieniu z 13.06.2006 r. Zespół Arbitrów stwierdził: „W świetle art. 7 ust. 1 ustawy PZP niedopuszczalna jest klauzula zawarta w projekcie umowy, przewidująca, że «w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie umowne brutto nie ulegnie zmianie». Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy winno być ustalone w sposób jednoznaczny, a zawarty w cenie świadczonej usługi podatek VAT winien być ustalony na dzień podpisania umowy. Wszelkie ewentualne zmiany prawa podatkowego w trakcie realizacji zamówienia nie mogą być rozstrzygane przez Zamawiającego z góry, chociażby z tego powodu, że są one nieprzewidywalne i mogą mieć różny kierunek, nawet z punktu widzenia interesu Zamawiającego”

Postanowienia dotyczące ceny (ceny brutto) wydają się – w każdej umowie – postanowieniami o charakterze istotnym. Zasadniczo zatem są one objęte zakazem zmiany wynikającym z art. 144 PZP.  Należy jednak pamiętać, że trzeba wziąć pod uwagę regulacje zawarte w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, w zakresie nieuregulowanym ustawą, do umów w sprawach zamówień publicznych mają bowiem zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. A więc przesłanka konieczności wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego powstawałaby w okolicznościach określonych w art. 3571 k.c. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, jeśli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.  W doktrynie wskazuje się, że zmiana prawa – jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron – może być potraktowana jako nadzwyczajna zmiana stosunków, o których mowa.  W konsekwencji, można twierdzić, że „możliwość dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 PZP zmian umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, istnieje w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

– gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 k.c.,

– zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy”.

 

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.

 

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.