OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu – pobierz Załączniki: Załączniki (1- 6) do Ogłoszenia wg KC zał. nr 7 – Projekt umowy Załącznik nr 1 do Umowy – Harmonogram rzeczowo- finansowy zał. nr 8 – Projekt budowlany zał. nr 9 – Aneksy do projektu zał. nr 10 – Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zał. nr 11 – … Dowiedz się więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – DOM … Dowiedz się więcej