ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANE DO SIWZ cz 6

Śrem, 28.12.2011 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO –

DOM  DLA BEZDOMNYCH

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) informuje, że dniach 22.12.2011 r., 23.12.2011 r. i 27.12.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę budynku zamieszkania zbiorowego – Dom dla Bezdomnych o następującej  treści :

 

Pytanie 1 :

W dokumentacji technicznej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze schematami otwierania okien i ich wymiarami. Ilość stolarki okiennej i drzwiowej z dokumentacji nie pokrywa się z przedmiarem robót. Prosi się o uzupełnienie przedmiaru i załączenie zestawienia stolarki.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający załącza zestawienie stolarki.

 

 

Pytanie 2 :

W dokumentacji projektowej na przekroju E przyjęto, jako wykończenie skosów dachu poprzez obudowę z płyt gipsowo-kartonowych 2 x brak tego zakresu w przedmiarach robót wraz ze szpachlowaniem i malowaniem tych powierzchni. Prosi się o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

Zgodnie z zapisem cz. III ust. 3 SIWZ – Nie ujęte zadania w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót, należy skalkulować wg indywidualnej wyceny i uwzględnić w cenie oferty.

 

 

Pytanie 3 :

Czy wokół budynku należy wykonać opaskę szerokości 50cm. Prosi się o uzupełnienie przedmiaru i określenie sposobu wykonania tej opaski. Brak na ten temat informacji w dokumentacji.

Zamawiający odpowiada :

Wokół budynku NIE należy wykonywać opaski.

 

Pytanie 4 :

Prosi się o określenie rodzaju tynku na warstwie dociepleniowej elewacji na wełnie mineralnej wraz z kolorystyką. Czy należy przyjąć tynk mineralny gr 2mm z malowaniem farbami silikatowymi?

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi o tynk mineralny o uziarnieniu 2 mm malowany farbami silikatowymi.

 

 

Pytanie 5 :

Brak w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze określenia o sposobie wykonania cokołu budynku. Czy np. z płytek ceramicznych, tynku mozaikowego?

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi o tynk mozaikowy.

 

 

Pytanie 6 :

Nie przyjęto w przedmiarach robót ani w opisie wykonania izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych np. z folii w płynie. Czy należy je uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak to prosi się o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

W pomieszczeniach mokrych (łazienka, pralnia, kuchnia) należy przyjąć na izolację pod posadzkową folię w płynie z odpowiednimi narożnikami.

 

 

Pytanie 7 :

Czy do wyposażenia dachu należy również doliczyć stopnie kominiarskie, płotki przeciwśniegowe i inne elementy wyposażenia dachu? Jeżeli tak to prosi się o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

Ławy kominiarskie są na rzucie dachu. Inne akcesoria nie są wymagane.

 

 

Pytanie 8 :

Brak w projekcie i przedmiarze robót związanych z wykończeniem podsufitki okapu dachu. Czy należy pozostawić widoczne łaty i krokwie dachowe lub wykonać podbitkę z boazerii drewnianej malowanej np. drewnochronem? Prosi się o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odpowiada :

Widoczne (wystające poza mur) deskowanie połaci dachowej i krokwie należy „oheblować” i pomalować drewnochronem.

 

 

Pytanie 9 :

Prosi się o określenie parametrów technicznych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych jakie należy przyjąć do wyceny – rodzaje materiałów.

Zamawiający odpowiada :

W projekcie przyjęto parapety zewnętrzne – ceramiczne lub aluminiowe. Wewnętrzne z deski dębowej lakierowanej, o grubości 3,5 cm, ceramiczne lub z laminatów drewnopochodnych.

Zamawiający prosi w pokojach i biurze parapety drewniane, w pomieszczeniach mokrych ceramiczne, zewnętrzne aluminiowe oraz ceramiczne przy oknie na parterze.

 

 

Pytanie 10 :

Prosi się o określenie parametrów technicznych drzwi wewnętrznych. Rodzaj ościeżnicy – metalowa, drewniana, czy ma obejmować cała grubość muru. Rodzaj wypełnienia skrzydeł drzwiowych – płyta wiórowa, plaster pszczeli, rodzaj okleiny, malowania skrzydeł.

Zamawiający odpowiada :

Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami drewnianymi obejmującymi grubość muru, skrzydła – plaster pszczeli, malowane.

 

 

Pytanie 11 :

Brak w przedmiarach i dokumentach przetargowych oddzielnego opracowania na wykonanie palowania pod budynkiem. Czy zakres tych prac zostanie wykonany przez zamawiającego ? Pros się o uzupełnienie przedmiarów i dokumentacji, gdyż nie można przygotować wyceny tych robót bez określenia niezbędnych parametrów, które powinna zawierać dokumentacja.

Zamawiający odpowiada :

W miejsce palowania przygotowano rysunki zamienne ( przedmiar) na płytę fundamentową.

 

 

Pytanie 12 :

Czy należy w wycenie uwzględnić opracowanie świadectwa energetycznego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, czy jest to po stronie zamawiającego. Czy Zamawiający będzie chciał uzyskać częściowe pozwolenie na użytkowanie obiektu – parteru, a następnie ostatecznie pozwolenie na użytkowanie?

Zamawiający odpowiada :

W wycenie należy uwzględnić opracowanie świadectwa energetycznego.

 

 

Pytanie 13 :

Czy zamawiający posiada zgodę na uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie ?

Zamawiający odpowiada :

Taka zgoda nie jest potrzebna. Może nastąpić użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonanie wszystkich robót budowlanych. Muszą być do tej części wykonane wszystkie media (prąd, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, ogrzewanie, ciepła woda).

 

 

 

 

Pytanie 14 :

Prosi się o wyjaśnienie czy na dachu należy przyjąć układanie 2 warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniej) jak wynika z opisu, czy 1 raz podkładowa z godnie z przedmiarem robót ?

Zamawiający odpowiada :

Na deskowaniu połaci dachowej jedna warstwa papy termozgrzewalnej przybijana gwoździami papowymi do deskowania lub przyklejana do płyty OSB. Na dachu (tarasie) dwie warstwy papy.

 

 

Pytanie 15 :

Czy należy przyjąć do wyceny układanie płytek posadzkowych gres w całym budynku, czy zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej należy przyjąć posadzkę z lastriko, panele, mozaikę parkietową?

Zamawiający odpowiada :

Należy przyjąć w całym budynku płytki typu gres.

 

 

Pytanie 16 :

Czy warstwy wyrównujące pod posadzki należy wzmocnić matą przeciwskurczową np. z siatki fi3mm o oczkach 15x15cm? Brak w przedmiarze robót a warstwy te układane będą na styropianie.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający prosi przyjąć siatkę z prętów fi3mm o oczkach 15/15cm.

 

 

Pytanie 17 :

Czy obiekt należy wyposażyć w gaśnice, oznakowanie ewakuacyjne? Kto opracowuje i ponosi koszty wykonania instrukcji na wypadek pożaru? Brak tych elementów w przedmiarze. Prosi się o wyjaśnienie.

Zamawiający odpowiada :

Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt p-poż wykona inwestor we własnym zakresie.

 

 

Pytanie 18 :

Prosi się o podanie sposobu odprowadzenia wód opadowych z projektowanego tarasu oraz uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty.

Zamawiający odpowiada :

Wody deszczowe i roztopowe z tarasu, po wykonaniu odpowiednich spadków należy odprowadzić do rynien odprowadzających wody z dachu budynku trzykondygnacyjnego.

 

 

 

 

Pytanie 19:

Prosi się o wyjaśnienie różnicy pomiędzy powierzchnia wynikająca z zestawienia w projekcie która wynosi razem 529m2 bez tarasu i klatki schodowej a sumą wszystkich posadzek zawartych w przedmiarze 417,60m2. W/w dotyczy również ilości cokołów. Prosi się o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ilości oraz podanie rodzaju posadzki.

Zamawiający odpowiada :

Istotą zamówienia jest treść zawarta w projekcie budowlanym, zatem zamawiający prosi o przyjęcie kalkulacji zawartej w projekcie budowlanym.

 

 

Pytanie 20 :

Prosi się o podanie ( z rozbiciem na średnice) dokładnej długości rur instalacji ciepłej wody, zimnej wody oraz cyrkul;acji ciepłej wody, długości rur podane w przedmiarze są nieadekwatne do projektu.

Zamawiający odpowiada :

Istotą zamówienia jest treść zawarta w projekcie budowlanym, zatem Zamawiający prosi o przyjęcie kalkulacji zawartej w projekcie budowlanym.

 

 

Pytanie 21:

W przedmiarze i projekcie występują kocioł gazowy Viessmann Vitogas 100-F o mocy 42 kW. Takiego kotła Viessmann nie ma w ogóle w ofercie. Najmniejsza moc kotła Vitogas 100-F to 72 kW. Proszę więc o wskazanie modelu kotła jaki ma zostać wyceniony.

Zamawiający odpowiada :

Istotą zamówienia jest treść zawarta w projekcie budowlanym, Zamawiający prosi o przyjęcie kalkulacji kotła o mocy 42 kW. Nadto Zamawiający zapisał w cz. III ust. 1 SIWZ że – Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji.

 

 

Pytanie 22 :

W związku z tym że dokumentacja projektowa, którą udostępnił zamawiający nie jest kompletna, zawiera alternatywne rozwiązania, nie precyzuje m. in. wykonania posadzek, parapetów nie może stanowić podstawy do sporządzenia oferty. Cechą wynagrodzenia ryczałtowego jest stałość i rzeczywiste zakresy prac. W przypadku przedmiotowego zamówienia zakres robót bardziej szczegółowo określają przedmiary i udzielone wyjaśnienia do SIWZ.

Mając na względzie powyższe uwagi w zakresie wadliwości dokumentacji projektowej oraz art. 29 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o zmianę sposobu rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysowe.

Zamawiający odpowiada :

W odpowiedziach do SIWZ Zamawiający uszczegółowił zakres prac.

 

Pytanie 23 :

W celu zachowania równości stron wnosimy o zmianę zapisu w  § 11 ust.2 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z informacją niżej.

 

 

Pytanie 24 :

Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie ma zatem podstaw, aby wskazywać nazwę i adres podwykonawcy. W związku z tym prosimy o zmodyfikowanie załącznika nr 7 do SIWZ poprzez wykreślenie kolumny drugiej „ nazwa i adres podwykonawcy”.

Zamawiający odpowiada :

Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z informacją niżej.

 

 

Zamawiający informuje również, że, DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZMIENIA TREŚĆ SIWZ w następujący sposób :

– w załączniku nr 8 do SIWZ konkretnie tj. wzór umowy treść § 11 ust. 2 „ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za roboty pozostałe do wykonania” zastępuje się treścią „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za roboty pozostałe do wykonania”

modyfikuje się załącznik nr 7 do SIWZ tj. wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia, poprzez wykreślenie kolumny drugiej „ nazwa i adres podwykonawcy”.

 

Zamawiający nie  przedłuża terminu składania ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI:
Zestawienie stolarki

image_pdfPobierz PDF

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.